اساتید آموزشگاه پارسیان

سمیه قربانی

+ جزئیات بیشتر

close

نام کامل: سمیه قربانی رشته مدرس : امور مالی و بازرگانی میزان تحصیلات: فوق لیسانس پست الکترونیک :
parsian.co.eu@gmail.com

close

نام کامل: مقصودی رشته مدرس : عمران میزان تحصیلات: لیسانس پست الکترونیک :
a@gmail.com

مجتبی ربیعی

+ جزئیات بیشتر

close

نام کامل: مجتبی ربیعی رشته مدرس : امور مالی و بازرگانی میزان تحصیلات: فوق لیسانس پست الکترونیک :

داود زنگنه

+ جزئیات بیشتر

close

نام کامل: داود زنگنه رشته مدرس : فناوری اطلاعات میزان تحصیلات: فوق لیسانس پست الکترونیک :
parsian.co.eu@gmail.com